Literatuur

Geselecteerde literatuur

Algemeen

J. Bieleman 2000, Dieren en gewassen in een veranderende landbouw. Tarweteelt en tarweveredeling, blz. 181-2001, in A.A.A. de la BruhèzeH.W. LintsenA. RipJ.W. Schot,Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding

Jan Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 1 t/m 7

Michael Pye 2021, Aan de rand van de wereld. Hoe de Noordzee ons vormde. De Bezige Bij

Ger Snaak 2019, Mariakerk ’t Zandt (Gr.), De grafzerken op het kerkhof bij de Mariakerk, ‘meer asdat er ien kerkebouken optaikend ston’ (Jan Boer), eigen uitgave, 1957 Bibliotheek Groninger Archieven, no. 32461

Luit van der Tuuk, 2021, Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. De Friezen, Omniboek

Jan de Vries en Ad van der Woude 2005 (3e druk), Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei. Auke van der Woud 2010 (8e druk), Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland, 1798-1848

Waterkeringen en ontginningen in het Hogeland

Dick E.H. de Boer 2017, Emo’s reis. Een historisch-culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212

J. van den Broek 2019, Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo). Aantekeningen over de landschapsgeschiedenis van het Hogeland, Groningen

C.I. Damen 1972, Geschiedenis van de Benedictijnerkloosters in de provincie Groningen, proefschrift Radboud Universiteit

Abt Emo, abt Menko en een anonieme abt van het klooster Bloemhof te Wittewierum, 13e eeuw, Cronica Floridi Horti (Kroniek van Bloemhof)

Adriaan Haartsen en Nikki Brand 2009, Ontgonnen verleden. Regiobeschrijvingen provincie Groningen, LNV

Johannes Adriaan Mol 1991, De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap, proefschrift Vrije Universiteit

Frank Wesselingh, Naturalis, Geologie van Nederland, Een tijdreis van 500 miljoen jaar.  Zeekleilandschap

Groningen

Anneke Koers 2014, De Wereld van Stad en Ommelanden

De geschiedenisbibliotheek van Groningen. Sprekende documenten, 1000 jaar Groningen

Richard Paping 2009, Werk, inkomen en bestaan van arbeiders, middenstands en boerengezinnen op de Groninger klei in de 18e en 19e eeuw, Lezing voor de vereniging Vrienden van Verhildersum, Leens

Frank Westerman 1999, De graanrepubliek, Querido Fosfor, Amsterdam, Antwerpen

De Groninger hoofdelingen en hun borgen

Redmer Alma 2003, De Ommelander ridderschap (1498-1516), Virtus. Jaarboek der Adelsgeschiedenis.

Redmer Alma 2012, De Ommelander hoofdeling. Edelman of rijke boer? Stad en Lande 21, pg 11-15

Redmer Alma, Conrad Gietman, Albert Mensema (ed.) 2012, Adel en heraldiek in de Nederlanden: Identiteit en representatie

H.P. Coster, De Groninger borgen in: Oudheidkundig jaarboek, 1e jaargang, no. 3-4, november 1932

Hidde Feenstra 1988, Adel in het Hogeland. Hoofdelingen, jonkers en eigenerfders van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw

Hidde Feenstra, Heren van kerk en kerspel. Collatoren, kerkvoogden en dorpsjonkers in Uithuizen

Wiebe Jannes Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis 1987, De Omme­lander Borgen en Steenhuizen

J.A. Feith 1906, De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

P.N. Naamen, Middeleeuwse bezitsverhoudingen in Noordoost-Fivelingo

De Ompteda’s

A.S. de Blécourt, 1935, Peie Eelkama, in: Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische op­stel­­len met bijlagen

H.L. Hommes 1940, Bijdrage voor een Genealogie Ompteda, De Nederlandsche Leeuw, Maanblad van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

E.J. Huizenga-Onnekes 1930, Westerwijtwerd en Engeweer: in Groningen, Geïllustreerd maandblad voor volkstaal, geschiedenis, folklore, kunst, industrie en landbouw van stad en lande, jaargang 13, no. 8

Jacob van Lennep en Willem Jacobszoon Hofdijk 1861, Het duel tussen Barthold Entens en Wigbold van Ewsum in: Merkwaardige kasteelen in Nederland II

Ludwig von Ompteda 1892, Ein Hannoversch-englischer Offizier vor hundert Jahren: Christian Friedrich Wilhelm Freiherr von Ompteda, 26. November 1765 bis 18 Juni 1815, Leipzig: Hirzel

Louis von Ompteda 2008, Ompteda of the king’s German legion. A Hanoverian officer on campaign against Napoleon. Military Commanders Series, Leonaur ltd. Based on the letters and diaries of Christian von Ompteda, edited and with a commentary by his grandson Louis von Ompteda.

Wobbe de Vries over de namen Omta en Ompteda in Frysk Jierboek 1938, pp 200-229

Johan Winkler, 1885, De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis, pg 154-155

De Omtadaborg als boerderij

Rein Brouwer 1976, Groningen en Ommelanden in grootvaders tijd

Petronella J.C. Elema 2004, Lees hier de nijdigheid van een mensch (stamreeks Omta, ’t Zandt), HuppelDePup, jaargang 11 nr. 3, Verhaal over Luilf Omta en Stamreeks van de Omta’s

Pieter Huisinga Bakker 1774, Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas te Huisinga op Melkema, beginnende met het jaar 1555 en tot den jaare 1774 na nauwkeurig onderzoek opgesteld en uitgegeven te Groningen by de Wedw. S. Hoitsema in de Steentilstraat 1775

 

J.E. Huizinga, 1989, Omtada: in ’t Zandt 1889-1989. Boerderijenboek, Bakker’s Drukkerij, Uit­huizen, pg 206-208, 219

Peter R. Priester 1991, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910, Proefschrift Wageningen Universiteit

T.G. Tiessen en P. Coolman 1964, ‘t Zandt

Afstamming en verspreiding van de Omta’s

Johannes Krause en Thomas Rappe 2020, De reis van onze genen. Onze ge­schiedenis en die van onze voorouders, Nieuw Amsterdam

 De Omta’s die emigreren naar de VS

Rob Kroes 1989, Windmills in Montana. Dutch settlement in the Gallatin Valley, The Magazine of Western History, 39 (4), 40-51

Rob Kroes 1992, The Persistence of Ethnicity: Dutch Calvinist Pioneers in Amsterdam, Montana, University of Illinois Press

Norma Field-Omta, 1995, The history of the Omta Family

Willem Dirk Omta 1967, in Norma Field-Omta, 1995, The Story of the Omta Family

Krantenartikelen

Jan Rittersma, Langs Ommelander Wegen: Omta, Alberda en Bolsiersema, Ommelander Courant 21-03-1974

De borg Ompteda in: Ter Verpozing, Populair letterkundig wekelijksch bijblad van her Nieuwsblad van het Noorden van 24 september 1938

Websites

Allegroningers.nl

DeverhalenvanGroningen.nl

Groningerarchieven.nl

Nazaten de Vries.nl, Geschiedenis van Godlinze

WIKIPEDIA: Geschiedenis van Groningen e.a.

Stamboomonderzoek

AlleGroningers.nl

Ancestry.com

CB, Centrum voor familiegeschiedenis

Famililysearch.org

Forebears .io

Genealogieonline.nl

Myheritage.nl

Openarch.nl/alle Groningers

Pondes.nl

Krantenartikelen

Delpher

Oorkondes, Cartago.nl

P.J. Blok Groningen 1896, Oorkondenboek Groningen en Drenthe nr 218 (Cartago ogd 0218)

Oorkondenboek Groningen en Drenthe nr 218 (Cartago ogd 0410)

Register Oorkondenboek van Groningen en Drenthe

Pachtbezit Provincie Groningen

Den-braber.nl/genealogie/bronnen/grn/spanheim_alg.html, Archief Andreas Span­heim

Ompta en Omta

Omta.Info

De Ranitz, Verzameling 1587-1941, trefwoord Ompta, https://www.groninger­archieven.nl/bibliotheek/

 

Omta en Ompteda