Weergave van de verkoopadvertenties van de Omtadaborg in 1921

Verkoop Omtadaburch te ’t Zandt (Gron.)

Op Woensdag 26 Januari 1921, des nam. 3 uur, zal, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen de echte­lieden den heer L. OMTA en Mevr. A. MULDER, in ’t hotel BULTHUIS te ’t Zandt, publiek worden verkocht:

1.a Een flinke boerenbehuizing met groote Schuren en verdere getim­merten, ge­naamd: ‘Om­tadaburch’, met de v. a. i. a. l. v. Beklemming van 24.77.70 H.A. uitmuntend Groen- en Bouwland, Tuin, Singel, Boomgaard en Gracht, zullende voortaan jaarl. op Midw. tot vaste huur doen ƒ 200, gunstig staande en gelegen aan den grintweg nabij het dorp ’t Zandt.

1.b De v. a. i. a. l. v.[1]  Beklemming van 2.18.20 H.A. Bouwland, zullende voortaan jaarl. op Midw. tot vaste huur doen ƒ 20, gelegen bij den ouden dijk aldaar.

1.c De v. a. i. a. l. v. Beklemming van 20.78,70 H. A. Bouwland, zullende voortaan jaarl. op Midw. tot vaste huur doen ƒ 180, gelegen tusschen den ouden dijk en den hooiweg.

1.d De v. a. i. a. l. v. Beklemming van 5,37.50 H.A. Bouwland, doende jaarl. op Midw, tot vaste huur ƒ 48, gelegen naast het vorige perceel aan den Hooiweg.

Een en ander te veilen in één perceel, te zamen alzoo groot 53.12.10 Hectare.

 1. De Eigendom van perceel 1. a., huur ƒ 200.
 2. De Eigendom van perceel lb., huur ƒ 20.
 3. De Eigendom van perceel Ic., huur (160.
 4. De v. a. i. a. I. v. Beklemming van 719.10 H.A. gescheurd oud-Groen­land, zullende voortaan jaarl. op Midw. tot vaste huur doen ƒ 60, gelegen aan den Barnjeweg onder Godlinze.
 5. De Eigendom van perceel 5, huur ƒ 60.
 6. De v. a. i. a. I. v. Beklemming van 4.88.70 EIS Land, zijnde ongev. de helft groen- en de wederhelft gescheurd oud-g roenland, doende jaarl. op Midw. tot vaste huur doen ƒ 40, gelegen aan den Boterweg bij Spijk.
 7. Een Opslag, zijnde 1/15 aandeel in den Godlinzen ouden dijk.
 8. 1/10 Aandeel in de Stoomdorsch-vereeniging ‘Ceres’ te ’t Zandt.
 9. Een Aandeel in de Zuivelfabriek te Middelstum.

Aanvaarding: Landerijen 12 Maart, gebouwen 1 Mei a.s. Betaling 1 Mei 1921.

Te bezichtigen elken Woensdag en Vrijdag. Door den Hotelhouder zal voor entrée ƒ 1 in vertering worden geheven.

 1. MAATJES te ’t Zandt, P.W. v. d. PLOEG te Amsterdam, Notarissen

Verkoop te ’t Zandt

Op Donderdag 27 Januari 1921 des nam. 4 uur, zal, ten vers. van de erfgenamen van wijlen de echtelieden den heer L. OMTA en mevrouw A. MULDER, in ’t hotel BULTHUIS te ’t Zandt, publiek worden verkocht:

 1. Eene Arbeidersbehuizing w.i. 2 Woningen, met de beklemming van 5.44 A. Grond, doende jaarl. op Sint Martini tot huur ƒ 4.50, alsmede 8.20 A. Grond aldaar, doende jaarl. op Sint Martini tot huur ƒ 2.50, staande en gelegen aan de Oosterstreek te ’t Zandt.
 2. Eene flinke ArbeidersbehuizIng, w.i. 2 Woningen, met 6.80 A. eigen Grond, staande en gelegen aan den Molenweg te ’t Zandt.
 3. Eene Arbeidersbehuizing, ge­naamd ‘de Vennen’ met de beklem­ming van 14.53 A. Grond, doende jaarl. tot vaste huur ƒ 4.50, staande en ge­legen nabij het dorp ‘t Zandt.
 4. De beklemming vast 1.42.50 A. Land, doende jaarl. tot vaste huur ƒ 12, gelegen naast en achter perceel 3.
 5. De v. a. i. a. l. v. beklemming van 89.70 A. uitmuntend Groenland, zullende voortaan jaarl. op Midwinter tot vaste huur doen ƒ 10, met het recht van behuisen, gelegen aan den grintweg, in het dorp ’t Zandt.
 6. De eigendom van perceel 5, huur ƒ 10.
 7. De v. a. i. a. l. v. beklemming van 1.00.10 H.A. uitmuntend Groen­land, zullende voortaan jaarl. op Mid­winter tot vaste huur doen ƒ 12, met het recht van behuizen, gelegen naast perceel 5.
 8. De eigendom van perceel 7, huur ƒ 12.
 9. De eigendom van eene behuisde heemstede, groot 6.20 A., te Garrelsweer, onder beklemming in gebruik bij J. BULTMAN en echtgenoote, voor eene jaarl. op 1 Mei verschijnende huur van ƒ 1.
 10. Twee banken In de Ned. Herv. Kerk te ’t Zandt.
 11. Een collatie[2] op ’t Zandt.

Aanvaarding landerijen voor zover niet verhuurd 12 Maart as en de verhuurde landerijen en woningen, in genot van huur dadelijk. Betaling 1 Mei 1921.

Door den hotelhouder zal voor entrée ƒ 0.50 in vertering worden geheven. 

 1. MAATJES te ’t Zandt, P.W. v. d. PLOEG te Amsterdam, Notarissen

Boeldagen te ’t Zandt

Op Maandag 21 en dinsdag 22 Februari 1921, telkens des mid­dags te 12 uur, zal ten verzoeke en op de boerenplaats van de familie Omta te ’t Zandt, op 3 maanden crediet boeldag wor­den gehouden van:

13 beste paarden, w.o 2 drachtige Merrie’s, 2 vier-jarige 1 drie-jarige, 1 twee-jarige 1 enter en 1makbereden, allen gekruisde Belgen, 5 warmbloed, w.o. 2 stamboekmerries (Da­mone no. 3199, vader Cleon Selim no. 9 en Puppie, vader Martinius, moeder Damone no. 3199.)

13 stuks Hoornvee, als: 5 kalfkoeien, 1 vaarmelk, 3 kalfvaarzen, 1 hokkelingstier, en 3 koehokkelingen.

17 Schapen, 1 varken, 11 biggen, 7 weken oud, 50 kippen en 15 eenden, voorts:

Volledig Boerenbeslag, als veldwagens, met br. wielen en daarbij behorende drie koolbakken 2 wipkarren, zaaimachine merk Stella, schoffel-machine, merk ‘Lipsia’, maaimachine, Zichtmachine, zelfbinder, hooischudder, hooihark, Amerik. Triumph en een oude waaier, 5 eggen, w.o. 3 kromtand en 2 zigzag, 1 scharnier- en 1 oshoornegge, 4 ploegen, cultivator, 3 2-scharige ploegen 1 4-scharige ploeg, 2 rijenploegen, 1 paardehark met dubbel huis, ijzeren landrol, 1 klaverzaad- en 1 chili zaaiviool, bascule, 1 ronddraaiende kafzeef, 1 boonenkar, 2 zaadkleeden, stel kooltrommen, pl.m. 400 stel klaverruiters, partij stroomatten, paardetuig, zeeltuigen, ponters, bin­den, mest- en andere karren, 12200 K.g. roggestroo, 31400 K.g. Tarwestroo, 23700 K.G. .gerstestroo, 35800 K.g. Haverstroo, 11000 Kg. Klaverhooi en Vlas van 3.17.00 Hectare, ongeveer 10000 k.g. voederbieten partij erwtenstroo. lijnzaad, kaf van plm. 3 H.A. eenig koolstroo en ong. 2 voer venhooi, enz., verder: charette op veeren open chais, vervoerbaar, kippenhok, ladders, trappen, karn- en melk­gereedschappen w.o. 6 melk­bussen, inh. 30 L, en 2 melkbussen inh. 20 L.

Voorts eenige HUISMEUBELEN als: 2 eikenh. kabinetten, 1 stel beddegoed, 1 houten- en 1 ijzeren ledikant, 1 karpet en -loopers, kookkachel, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd.

Eerste dag: koeien, schapen en een gedeelte boerenbeslag.          ,
Tweede dag: paarden, huls­meubelen, en de rest boerenbe­slag.

Koopers moeten solide en be­kende medekoopers stellen. Posten van en beneden ƒ 5.—, contant.

 1. MAATJES not. te ’t Zandt, P.W. v. d. PLOEG not. te A’dam

[1] Vast, altijddurend, in alle liniën verervend.

[2] Het collatierecht is het recht om een dominee voor benoeming voor te dragen.

Plaats een reactie

Omta en Ompteda